Образовательная программа Культурология ОУ Бакалавр


На що спрямована освітня програма «Культурологія»?

Мета освітньо-професійної програми «Культурологія» пов’язана із наданням студентам освіти в царині культурології із широким доступом до працевлаштування. Підготовка здійснюється в межах галузі знань – 03 Гуманітарні науки, спеціальності - 034 Культурологія, спеціалізації – теоретична культурологія, прикладна культурологія та українська культура.

Кому варто обрати навчання за освітньою програмою «Культурологія»?

Тим, хто хоче дізнатися про сутність, функції та закономірності розвитку культури як способу буття людини. Тим, хто хоче працювати в різноманітних закладах культури, реалізовувати культурні проекти, бути дослідником культурних явищ і процесів та викладати культурологічні дисципліни.

Чим відрізняється освітня програма «Культурологія» від всіх інших освітніх програм?

Студентоцентроване навчання.

Програма орієнтована на студентів та прагне реалізовувати гнучкі навчальні траєкторії за рахунок різноманітних блоків дисциплін за вибором студентів. В освітньому процесі використовуються  різноманітні педагогічні методи, які сприяють взаємній повазі у стосунках «студент-викладач». Викладачі забезпечують відповідний супровід студентів у навчальному процесі та підтримують відчуття автономності у тих, хто навчається.

 

Міждисциплінарний підхід.

Програма базується на інтеграції різноманітних знань про культуру. Обов’язкові теоретично та практично орієнтовані культурологічні, філософські та філологічні дисципліни, а також загальноуніверситетські курси з природничих, юридичних, економічних наук дозволяють цілісно розглядати культурні явища й процеси та розуміти можливості управління ними.

Практична значущість.

Програма зорієнтована не лише на аудиторну, але й на самостійну роботу студентів. Її обов’язковими елементами є виробнича практика та практикуми з менеджменту культурних проектів, які проводяться на базі державних та приватних інституцій культури (Міністерство культури, молоді та спорту України, Мистецький Арсенал, Довженко-Центр, Фонд Ізоляція, Музей Революції Гідності, Український дім, Київська академія мистецтв, Український культурний фонд, Чеський центр в Києві та ін.).

Така практична орієнтація програми дозволяє студентам зрозуміти особливості функціонування сучасної культури в її інституційних формах через безпосереднє дослідження поточного стану культурних інститутів та чинної культурної політики. І така залученість в реальні культурні процеси дозволяє стимулювати студентів до пошуку інструментів, які здатні змінити сферу культури в напрямі її ефективного та продуктивного функціонування.

 

Наукові можливості.

Студенти, що навчаються за програмою «Культурологія», є учасниками щорічної міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету», у межах якої працює секція «Культурологія» (Cultural Studies), різноманітні круглі столи з культурологічної тематики.

Студенти мають можливості публікувати результати своїх наукових досліджень в журналі «Українські культурологічні студії», який висвітлює актуальні проблеми сучасної культурології та  індексується в міжнародних наукометричних базах даних, як-от Index Copernicus, Ulrichweb, Open Academic Journal Index, Research Bable, Google Scholar.

Опанування освітньої програми дозволяє студентам продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Культурологія».

 

Міжнародна діяльність.

Випускова кафедра етики, естетики та культурології, на базі якої здійснюється підготовка за програмою «Культурологія», має численних міжнародних партнерів, з якими здійснювалася співпраця під час реалізації міжнародних проектів TEMPUS-SMHES – HESDESPI «Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних наук» Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness; «Розробка навчального курсу для вищих навчальних закладів відносно культурної обізнаності в Україні» при підтримці посольства Великої Британії та МОМ; «Розвиток етичної освіти у вищій школі програма HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching.

Здійснюється постійна співпраця з профільними підрозділами європейських університетів. Зокрема, спільно з Інститутом культури Зеленогурського університету (Польща), Польсько-українським центром гуманітарних досліджень та Зеленогурським університетом (Польща) організовані конференції за участю студентів з обох сторін: Круглий стіл в межах «Днів науки філософського факультету 2019» (м. Київ) та науково-практична конференція «Символічні виміри візуальної культури» (м. Луцьк).

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Культурологія», мають можливості для міжнародної мобільності за програмою Еразмус+ http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/

 

Де працюють випускники програми «Культурологія»?

Після завершення навчання студенти отримають можливість працювати в:

-        науково-дослідних закладах: університети, наукові інститути, музеї (дослідник, методист);

-        освітніх, освітньо-мистецьких закладах (викладач, організатор та автор програм освітніх курсів);

-        event-агенціях, організаціях культури (менеджер культурних проектів, куратор, консультант з питань культури),

-        органах державної влади, аналітично-інформаційних інституціях, державних фондах (культурний аналітик, програмний менеджер);

-        ЗМІ (експерт з питань культури, культурний журналіст);

-        власноруч започаткованих проектах у сфері культури та креативних індустрій (проектний менеджер, грантрайтер, менеджер з комунікацій);

-        рекламних агентствах (копірайтер);

 

Перший випуск за освітньою програмою «Культурологія» ОС бакалавр відбувся у 2015 році. Наші випускники працюють у приватних та державних культурних інституціях (Український культурний фонд, Національний музей Тараса Шевченка, Фонд Ізоляція, Мистецький Арсенал, PinchukArtCentre та ін.)

 

Що будуть знати та вміти студенти, які навчаються за програмою «Культурологія»?

В результаті навчання студенти будуть здатні розв’язувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога, яка передбачає застосування теорій і методів культурології, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Зокрема студенти будуть вміти:

-        узагальнювати знання про культуру;

-        осмислювати концепції, теорії та вчення, які становлять основу культурології;

-        орієнтуватись в етапах розвитку художньої культури та видах мистецтва;

-        використовувати термінологічний апарат культурології для проведення наукових досліджень, що відповідають першому (бакалаврському) рівню;

-        застосовувати культурологічні знання та методи наукового дослідження культури для практичного вирішення сучасних соціокультурних проблем, а саме: збереження національної ідентичності; охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини; розробки механізмів меморіалізації в культурі та адаптації традиційних культурних інститутів до умов сучасного суспільства тощо;

-        використовувати інформаційні та комунікаційні технології для управління соціокультурними процесами та реалізації культурних проектів;

-        впроваджувати практику командної роботи для організації, планування та управління інноваційними культурно-мистецькими проектами;

-        розробляти рекомендації щодо державної політики в сфері культури.

 

Структура освітньої програмиУмови вступу 2020

Форма навчання – денна.

Тривалість навчання – 4 роки

Обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС

Ліцензійний обсяг – 45 місць

 

Конкурсні предмети (мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі, ваговий коефіцієнт):

Українська мова та література (101 -  0,25)

Історія України (110  -  0,4)

Іноземна мова або географія (101 -  0,25)

 

Загальні умови вступу  та правила прийому -  http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/admission/32/3/2

 

 

Детальний опис освітньо-професійної програми «Культурологія» на здобуття освітнього ступеня: бакалавр.

 

Гарант освітньої програми

Д.ф.н., доцент кафедри етики, естетики та культурології Маслікова Ірина Ігорівна

http://www.phildep.univ.kiev.ua/ua/article/44

 

Викладачі освітньої програми

http://www.phildep.univ.kiev.ua/ua/view/prof_dep_e_e_k/51/23/8