• Домашня
 • Новини
 • Філософія діалогу й порозуміння в розбудові європейської й світової спільнот

Філософія діалогу й порозуміння в розбудові європейської й світової спільнот


Інформаційний лист конференції

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ Й ПОРОЗУМІННЯ

В ПОБУДОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ Й СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТ

The Philosophy of  Dialogue and Understanding in the Construction of

the European and World Communities

 

22-24 червня 2016

 

За участю:

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України,

Філософський факультет Київського національного університету

 імені Тараса Шевченка

Академія педагогіки спеціальної, Варшава, Польща.

Український філософський фонд,

Польське Товариство Універсалізму

Council for Research in Values and Philosophy, Washington. США

Мета конференції визначається прагненням виявити філософсько-інтелектуальні засади для пошуку порозуміння й діалогу в сучасному глобалізованому світі, який піддається новим типам ворожнечі й протистояння. Світове інформаційне суспільство, яке являє собою мозаїку різних культур, релігій та соціальних систем, входить у нову фазу конфліктів, спричинених суперечливими ідеологічними, політичними, й метафізичними підходами до розв’язання ключових питань людського поступу. Ядро сучасних конфліктів окреслюється передусім проблемністю вибору універсальних ціннісних пріоритетів розвитку, до обґрунтування яких залучені різні філософські й, пов’язані з ними, політичні підходи. Очевидно, що сучасний інтелектуально-гуманітарний потенціал людства стоїть перед викликом знайти спільні шляхи для продуктивного міжнародного діалогу – для чого потрібно зокрема виявити й подолати всі ті світоглядно-ідеологічні й метафізичні передумови, які спричинилися до історичної трагедії ХХ століття.

       Пропонуємо піддати аналізу попередні інтелектуально-світоглядні традиції й спільно працювати над виробленням таких філософських підходів, які, спираючись на сучасний потенціал наукового розвитку, дозволяють переусвідомити природу мислення, розуму й самої людини в напрямку подолання прихованих ірраціональних пасток на гуманітарних і цивілізаційних шляхах до свободи й гуманістичного поступу людини і суспільства. Звичайно, ми особливо зацікавленні в дискусії із залученням українського та польського інтелектуальних контекстів та соціально-політичних і культурних досвідів.  

 

З цією метою пропонуємо розглянути такі тематичні питання:

 • Творення порозуміння через залучення філософії.
 • Кризові явища в духовності й культурі та способи її подолання.
 • Чи існують універсальні цінності взаєморозуміння в етосах партикулярних культур?
 • Логіка і психологія діалогу. Передумови діалогу в інформаційному суспільстві.
 • Логічні й метафізичні пошуки діалогу в філософії Львівсько-Варшавської школи: передумови, теоретичні особливості й історичні наслідки;
 • Логіко-риторичні аспекти діалогу.
 • Діалог як предмет сучасної неформальної логіки і теорії аргументації.
 • Комунікативна, ситуативна й кореспонденційна істини діалогу.
 • Семіотичні чинники комунікації, діалогу й проблема конструювання соціальної дійсності.
 • Герменевтичні параметри діалогу та етика дискурсу.
 • Свобода й відповідальність як цінності взаєморозуміння.
 • Ідеологічне підґрунтя фальшивих ідей та провальних інтелектуальних проектів.
 • Відповідальність філософії та філософів перед майбутнім.
 • Сучасні релігійні ідентичності та секулярність;
 • Зміни в українській філософії та гуманітаристиці в сучасному європейському контексті.
 • Людина в  інформаційному та мережевому суспільствах.
 • Переусвідомлення гуманістичного ідеалу розвитку й антропоцентризму.
 • Вагомість чуттєво-емоційного життя й проблема втіленого розуму в світлі сучасної когнітивної науки й нейробіології.
 • Парезія як чинник інтелектуального розвитку й преображення суб’єктивності.
 • Ціннісні зміни в сучасному суспільстві та проблема толерантності й емпатії
 • Біоетика як філософська перспектива.
 • Модернізація філософської освіти і науки України на основі міжнародних стандартів.
 • Філософська текстологія та актуальні проблеми фахового перекладу філософських творів.
 • Історико-філософське дослідження та діалог культур.
 • Громадянське суспільство й громадянська ідентичність у перспективі взаєморозуміння в глобалізованому просторі.
 • Проектування сталого розвитку й громадянська освіта.

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська,

 

                Для участі в конференції необхідно до 15 квітня 2016 року надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету philosophy.lnu@gmail.com  

 1. Заявку на участь у роботі конференції (форма додається);
 2. Тези доповіді (виступу), оформленні у відповідності до вимог оргкомітету.

Публікації здійснюється при залученні авторських коштів – 35 грн. за 1 (одну) сторінку.

Організаційний внесок для учасників конференції – 100 грн.

Організаційний внесок включає витрати на макетування, видання програми конференції та матеріалів, розміщення їх на сайтах, організацію перерви на каву тощо. Внесок вручається під час реєстрації.

Пересилання матеріалів конференції за рахунок учасників.

 

Матеріали конференції приймаються у вигляді тез і додатково приймаються тексти й статті.

Тексти доповідей, виступів будуть опубліковані в спеціальному науковому збірнику матеріалів у Львові або Варшаві, инша частина текстів (статті) - в наукових фахових журналах: «Філософська думка» (за умови схвалення редколегією часопису, безкоштовно), «Філософські науки» (вартість публікації 35 грн. за стор.).

 

Вимоги до оформлення тез

Обсяг до 5000 знаків, або не більше 790 слів, формат А4

Шрифт TimesNewRoman

Розмір 14 пунктів без переносів

Міжрядковий інтервал – 1,5

Поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.

Формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc)

 

Тези подаються в українській, польській, англійській і російській мовах.

Текст повинен бути відредагований і вирівняний по ширині сторінки. Тези і тексти з граматичними й стилістичними помилками будуть відхилені для публікування.

Збірник тез буде опублікований до початку конференції.

 

Вимоги до ТЕКСТІВ статей:

У наукові журнали «Філософські науки», «Філософська думка» приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних наукових досліджень і авторських концепцій (розвідок) з філософії, культурології, соціології та психології. Статті мають бути оформлені відповідно до умов журналу.

Мова – українська, англійська (за вибором).

Редакції журналів залишають за собою право скорочення надісланих матеріалів і внесення в них редакційних змін.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

Згідно з вимогами МОН України стаття повинна містити актуальність проблеми, аналіз останніх наукових досліджень, мету роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку, список використаної літератури.

Тексти статей і матеріалів приймаються по електронній пошті (e-mail: anatolijkaras@yahoo.com у вигляді вкладеного файлу, виконаного згідно наведених нижче вимог.

До статті додаються:

– файл з відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (повністю без скорочень), номери службового та домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти).

–                        ПІБ автора, назва статті, анотації та ключові слова – мовами українською, англійською);

–                резюме англійською мовою загальним обсягом 4000 знаків.

 

Вимоги до оформлення статей, текстів:

 • Обсяг статті (тексту) – 15000-20000 знаків, оформленого відповідно до таких вимог:
 • стаття набирається в редакторі MS Word, формат А4. Поля: верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; ліве – 20 мм, праве – 20 мм.
 • Загальні вимоги до формату тексту: шрифт TimesNewRomanCyr, міжрядковий інтервал – одинарний. Вимоги до кожного елемента статті об'єднані в таблицю:

 

Елемент статті

Технічні вимоги до елемента статті

(розмір шрифту, стиль, величина абзацу, вирівнювання, інтервал)

УДК

12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по лівому краю

Ініціали та прізвища авторів

12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру

Місце роботи

12, курсив, без абзацу, вирівнювання по центру

Назва статті

14, напівжирний, заголовний, без абзацу, вирівнювання по центру

Анотація

12, напівжирний, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки

Ключові слова

12, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки, курсивом

Текст статті

14, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки

Література, посилання і примітки

12, без абзацу, вирівнювання по ширині сторінки

 

 

 • Малюнки і таблиці набираються шрифтом TimesNewRoman 9 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається!
 • Бібліографічні посилання по тексту проставляються в квадратних дужках: [номер позиції].
 • За наявності приміток у кінці статті – бібліографія та примітки розміщуються з наскрізною нумерацією у порядку згадування їх у тексті.

 

За додатковою інформацією звертатися до

організаційного комітету конференції

Адреса оргкомітету:

79001, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, кафедра філософії, кім. 316, 032-2394-372.

 

Голова оперативного організаційного комітету – декан філософського факультету, доцент Людмила Віталіївна Рижак: 032-2394-579;

Заступник голови оперативного організаційного комітету – завідувач кафедри філософії, професор Анатолій Феодосійович Карась – 063 9629 157;

Відповідальний секретар оперативного організаційного комітету: доцент

Борис Юрійович Поляруш 063 0746 974;

Редакційний секретар: Марія Григорівна Кохановська, тел. 096 3960 736; 063 1247 652; mariyakokhanovska@gmail.com

Технічний секретар: Анна-Марія Лучак, тел. 096 0883 80;

Лаборант кафедри філософії: Лілія Баран: 032-2394-372; 

 

Пропозиції, заявки на участь в конференції, тези виступів – подавати за адресою: philosophy.lnu@gmail.com    

 

Реєстрація учасників конференції відбудеться 22 червня 2016 року (з 08.00) в  головному корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Університетська, 1; 2-й поверх, біля Дзеркального залу)

 

Конференція відбуватиметься у формі послідовних сесій, панелей і круглого столу, організованих у відповідності до поданих тематичних пропозицій. Доповідь на сесії – до 20 хв., на панелі – до 15 хв., участь в дискусіях – до 5 хв.

 

Видатки на дорогу, проживання й харчування – за рахунок учасників конференції чи інституцій. 

Оргкомітет сприятиме в допомозі вибору готелів для проживання, з цього питання звертатися до Анни-Марії Лучак: philosophy.lnu@gmail.com

 

 

 

Оргкомітет міжнародної

наукової конференції

«Філософія діалогу й порозуміння в розбудові європейської й світової спільнот»

 

 

 

 

 

КАРТА ЗГОЛОШЕННЯ

(ЗАЯВКА)

до  участі в міжнародній науковій конференції 

“ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ Й ПОРОЗУМІННЯ

В ПОБУДОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ І СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТ”

 

Львів, 22-24 червня 2016 року

philosophy.lnu@gmail.com

 

 

Прізвище та ім’я  _______________________________________________

Вчене звання    _________________________________________________                  

Вчений ступінь        _____________________________________________

Місце праці та посада        _______________________________________

Електронна пошта  ______________________________________________

Телефон        ___________________________________________________

Форма участі:       доповідь

                               повідомлення

                               виступ на панельному (секційному) засіданні до 20 хв.                          

                               виступ у дискусії (5-7 хв.)                                   

 

Тема доповіді, виступу ___________________________________________________________

Чи будете Ви використовувати мультимедійні засоби ? __________________________________________