• Домашня
  • Новини
  • Круглий стіл «Філософія людяності в освіті, науці та житті»

Круглий стіл «Філософія людяності в освіті, науці та житті»


25 березня 2022 року
 

Круглий стіл

пам’яті професора Анатолія Олексійовича Приятельчука:

«Філософія людяності в освіті, науці та житті» 

Програма читань 

Тематика круглого столу включає такі основні напрямки: 

1.    Філософія і освіта як чинники ціннісної консолідації суспільства

2.    Толерантність у мультикультурному світі

3.    Гуманізм: від ідеї до практики людяності 

Для включення в програму читань необхідно до 1 березня 2022 р. надіслати заявку (вказавши в ній повністю: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посаду, контактний номер телефону, e-mail, тези доповіді). Тексти доповідей учасників круглого столу будуть опубліковані окремою збіркою.

Засідання круглого столу відбудеться в онлайн-режимі на платформі Google Meet, посилання учасникам буде надіслано на електронні адреси.

Вимоги до матеріалів для підготовки збірника:

Формат шрифту: кегль – 14; тип – Times New Roman. Міжрядковий інтервал – одинарний. Поля: зліва, справа, зверху, знизу – 20 мм. Абзац - клавішею “Enter”. Обсяг – до 3 сторінок. Матеріали повинні мати логічну структуру (постановка проблеми, мета, виклад основного матеріалу, висновки, література). Назва – великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Прізвище, ім’я, по батькові, посада/статус – на наступному рядку після назви статті: курсив, вирівнювання по правому краю. У тезах потрібно окреслити мету та завдання, описати джерела дослідження, викласти результати і висновки та сформулювати, в чому полягає цікавість для науки і практики отриманих даних. Список літератури друкується наприкінці у порядку згадування, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [1, 11]. Автор несе відповідальність за достовірність та оригінальність інформації, що міститься в поданих матеріалах, а також за граматичне і стилістичне оформлення.

 

Контакти:

Для отримання додаткової інформації звертайтесь:

кафедра філософії гуманітарних наук: (044) 239-34-46

memoryks2022@gmail.com