Кафедра політичних наук


Кафедра політичних наук була створена у 1963 р. як кафедра наукового комунізму для забезпечення викладання в університеті наукового комунізму (соціально-політичної теорії марксизму) – загальнообов’язкової на той час навчальної дисципліни. З часом на її базі було створено три кафедри наукового комунізму: філософського факультету, гуманітарних факультетів і природничих факультетів.    

Згодом кафедра наукового комунізму філософського факультету була реорганізована у кафедру соціально-політичних проблем сучасного суспільства (1990), кафедру теорії та історії соціально-політичних відносин (1991), а у 1992 р. – у кафедру політичних наук. З 1990 р. кафедра забезпечує підготовку фахівців зі спеціальності «Політологія» на філософському факультеті. Спеціальність «Політологія» вперше у Радянському Союзі було відкрито в Київському державному університеті. Розроблений кафедрою навчальний план спеціальності «Політологія» покладено в основу проектів державних стандартів освіти зі спеціальності «Політологія», якими керуються всі вищі навчальні заклади України, де ведеться підготовка фахівців-політологів. Більшість програм фахових навчальних дисциплін спеціальності «Політологія» вперше в Україні було підготовлено викладачами кафедри.

На кафедрі в різні роки політичні науки викладали: професори О.В. Лазоренко, О.Є. Маноха, М.Г. Сирцов, доценти В.Ю. Вілков, В.Б. Гарін, А.Д. Залевський, О.Г. Ковш, С.М. Круглов, І.Г. Мотовілов,  Г.М. Озадовський, Г.Т. Федоров.

З 1963 до 1972 року кафедру очолював доктор історичних наук, професор Й.Д. Ремезовський, який досліджував  історію України радянського періоду, був головним редактором республіканської збірки наукових праць «Питання наукового комунізму». У 1972 – 1989 рр. кафедрою керував доктор філософських наук, професор В.Г. Антоненко, наукові дослідження якого стосувалися проблем духовної культури, духовного життя суспільства (питання естетики, релігієзнавства, виховання особистості), а також історії політичної думки України («Мистецтво. Релігія. Дійсність». – К., 1973; «Мировоззрение – идейная основа художественного творчества». – К., 1979; «Атеїзм і культурний прогрес». – К., 1977 (у співавт.); «Українська політологія: витоки та еволюція». – К., 1995 (у співавт.); «Політологія (історія та методологія): підручник». – К., 2000 (у співавт.).

З вересня 1989 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор П.П. Шляхтун, автор більше 120 наукових і навчально-методичних праць, коло наукових інтересів якого становлять дослідження соціальних засад та правового регулювання політичних відносин («Політологія: теорія та історія політичної науки: підручник». – К., 2002; «Парламентаризм: словник-довідник». – К., 2003; «Конституційне право: словник термінів». – К., 2005 та ін.). 

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – історія політичної думки України й проблеми державотворення України. За результатами науково-дослідної роботи опубліковано численні статті, а також монографії, підручники, навчальні посібники, словники. Серед них: Салтовський О.І., «Основи соціальної екології: курс лекцій». – К., 1997; Салтовський О.І., «Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя)». – К., 2002; Салтовський О.І., «Основи соціальної екології: навчальний посібник». – К., 2004; Шляхтун П.П., «Конституційне право України: підручник» – К., 2008; Шляхтун П.П., «Політологія (історія та теорія): підручник». – К., 2010; Малкіна Г.М., «Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект)». –  К., 2010; Коршук Р.М., «Етнополітологія: навчальний посібник». – К., 2011; Шляхтун П.П., «Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навчальний посібник». – К., 2011.

Результати науково-дослідної роботи кафедри впроваджуються у навчальний процес. Викладачі кафедри читають зі спеціальності «Політологія» такі основні навчальні курси: «Вступ до політології» (доц. Малкіна Г.М.), «Історія зарубіжних політичних учень» (доц. Федорченко В.М.), «Історія політичної думки України» (проф. Салтовський O.І.), «Загальна теорія політики» (доц. Постригань Г.Ф.), «Практична політологія» (доц. Постригань Г.Ф.), «Етнополітологія» (доц. Коршук Р.М.), «Сучасна зарубіжна політологія» (доц. Малкіна Г.М.), «Електоральна політологія» (доц. Гончарук В.П.), «Політологічна теорія держави» (доц. Колюх В.В.), «Конституційні засади політичних систем зарубіжних країн» (проф. Шляхтун П.П.), «Конституційні засади політичної системи України» (доц. Колюх В.В.) , «Державне управління та місцеве самоврядування» (доц. Федорченко В.М.), «Загальна та соціальна екологія» (проф. Салтовський О.І.), «Методика викладання соціально-політичних дисциплін» (проф. Шляхтун П.П.), «Політична відповідальність» (доц. Малкіна Г.М.), «Зв’язки з громадськістю у політичній сфері» (ас. Олещук П.М.), «Політичні технології (ас. Олещук П.М.) та інші.

Кафедра забезпечує фахову підготовку політологів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціалізаціями «Теорія політики», «Політичний менеджмент», «Управління соціально-політичними процесами», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціалізаціями «Теоретична політологія», «Прикладна політологія», «спеціаліст», а також здійснює керівництво написанням студентами курсових і кваліфікаційних робіт, кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і докторантами. За роки існування кафедри на ній пройшли підготовку для роботи в органах державної влади, науково-дослідницьких установах, вищих навчальних закладах, громадсько-політичних організаціях більше двох тисяч студентів з України і зарубіжних країн, у тому числі майже тисяча студентів-політологів, а також більше 200 аспірантів. Нині в аспірантурі по кафедрі за спеціальностями «Теорія та історія політичної науки» і «Політичні інститути та процеси» навчаються 14 аспірантів.

Високому рівню ефективності аспірантури сприяє створена на базі кафедри спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей політичних наук, головою якої від 1990 р. є професор П.П. Шляхтун. За час функціонування спеціалізованої вченої ради аспірантами, докторантами, викладачами університету та інших навчальних закладів України і зарубіжжя було на її засіданнях захищено 132 дисертації, у тому числі шість – докторських.

Програма розвитку кафедри політичних наук на 2022-2026 рр.


Викладачі, які в минулому працювали в Київському університеті й викладали політичні науки:

доктор філософських наук, професор В.Г. Антоненко;

доктор філософських наук, професор О.В. Лазоренко;

доктор філософських наук, професор О.Є. Маноха;

доктор історичних наук, професор Й.Д. Ремезовський;

доктор філософських наук, професор М.Г. Сирцов;

кандидат історичних наук, професор А.Д. Залевський;

кандидат історичних наук, професор С.Г.Фіногеєв;

кандидат філософських наук, доцент В.Ю. Вілков;

кандидат історичних наук, доцент В.Б. Гарін;

кандидат філософських наук, доцент Ю.П.Зарицький;

кандидат філософських наук, доцент О.Г.Ковш;

кандидат філософських наук, доцент С.М. Круглов;

кандидат філософських наук, доцент І.Г. Мотовілов;

кандидат філософських наук, доцент Г.М. Озадовський;

кандидат історичних наук, доцент Г.Т. Федоров.

Сьогодні на кафедрі політичних наук працюють:

завідувач кафедри доктор філософських наук,

професор П.П.Шляхтун;

доктор політичних наук, професор О.І.Салтовський;

доктор політичних наук, доцент Г.М.Малкіна;

кандидат політичних наук, доцент В.П.Гончарук;

кандидат філософських наук, доцент М.Д.Кляшторний;

кандидат політичних наук, доцент В.В.Колюх;

кандидат політичних наук, доцент Р.М.Коршук;

кандидат філософських наук, доцент Г.Ф.Постригань;

кандидат політичних наук, доцент В.М.Федорченко;

кандидат політичних наук, асистент П.М.Олещук;

кандидат політичних наук, асистент І.І.Петренко.