Кафедра державного управління


Враховуючи високу потребу вітчизняної системи державного управління у висококваліфікованих кадрах, у 2011 р. філософський факультет розпочав підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки «Державна служба» на денній і заочній формі навчання, а також за програмою другої вищої освіти.

Для забезпечення підготовки фахівців у галузі державної служби, а також викладання нормативних та спеціальних дисциплін з державного управління для студентів філософського факультету та студентів університету 14 березня 2011 р. на філософському факультеті була створена кафедра державного управління.

Першочерговими завданнями кафедри стали розробка та впровадження в навчальний процес новітніх нормативних та спеціальних курсів: «Організаційно-правові засади державної служби в Україні», «Інформаційні системи в державному управлінні», «Територіальна організація влади в Україні», «Політичні аспекти державної служби», «Документообіг в державній службі», «Базові інструменти демократизації суспільства», та ін.

Тоді ж на кафедрі було розпочато наукові дослідження у галузі філософії державного управління, принципів реформування державного управління в Україні, теорії та історії державного управління, оптимізації функцій та механізмів державної служби в Україні, культури державної служби, етикету державного службовця. Також було розпочато підготовку кандидатів та докторів наук з державного управління, для чого на факультеті було відкрито набір до аспірантури й докторантури з державного управління за трьома науковими спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління, 25.00.03 – державна служба.

У зв’язку зі змінами у законодавстві України та з появою нової галузі – публічного управління та адміністрування, на кафедрі було відкрито освітні та освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії в галузі публічного управління та адміністрування

Навчатися за програмою бакалаврського рівня можуть здобувачі, які мають повну загальну середню освіту. За магістерськими програмами здобувачами освітнього рівня на денній та заочній формі навчання стають працівники органів державної влади та місцевого самоврядування. А також усі охочі отримати сучасну освіту управлінського спрямування та побудувати кар’єру управлінця.

Станом на 2020 рік здобувачами за програмою доктора філософії у галузі публічного управління та адміністрування стали понад 20 осіб, у тому числі й іноземні громадяни (з Іраку, Ірану, Швеції, Азербайджану, США). У 2019 році відбувся достроковий захист першого здобувача. 


Кафедра державного управління тісно співпрацює з Національною академією державного управління при Президентові України, Національним агентством України з питань державної служби та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сфері державного управління; здійснюють наукове, експертне та методологічне забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у зазначеній сфері; надають консультаційно-методологічну допомогу з виконання зобов’язань, взятих на себе Україною перед ЄС та міжнародними організаціями; здійснюють консультаційну підтримку органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо поширення правової, наукової та іншої інформації про основні принципи та механізми реформування державного управління в Україні, адаптації державної служби до стандартів ЄС.

До навчального процесу кафедра залучає провідних фахівців з теорії державного управління та практиків.

Сьогодні на кафедрі державного управління працюють:

Завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор Д.В.Неліпа;

доктор наук з державного управління, професор Г.П. Ситник;

доктор наук з державного управління, професор В.Є. Воротін;

доктор юридичних наук, професор Н.М. Корчак;

доктор політичних наук, професор К.О. Ващенко;

доктор політичних наук, професор М.А. Шульга;

доктор економічних наук, професор О.В. Рудковський;

доктор наук з державного управління, доцент О.А. Зубчик;

доктор політичних наук, професор Н.В.Лікарчук;

кандидат технічних наук, доцент Ю.Г. Рубан;

кандидат наук з державного управління, доцент М.В.Канавець;

кандидат філософських наук, доцент В.А. Кириленко;

доктор філософії в галузі публічного управління та адміністрування Є.П. Гребоножко;

кандидат політичних наук А.Д. Штельмашенко;

кандидат політичних наук І.В.Ткаченко;

кандидат політичних наук А.В.Миколюк.

У 2014 році започатковано видання фахового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління», у якому публікуються дослідження, виконані науковцями кафедри та здобувачами.

Вимоги до наукових статей у "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління":

Вимоги до оформлення   
Реєстраційна форма + зразок заповнення